19 Dec 2014
December 19, 2014

GİDEN PERSONEL EĞİTİM ALMA

0 Yorum

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 (iki) gün olarak belirlenmiştir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 2 günün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Ödeme 3 gün eğitim + 2 gün yol şeklinde yapılacaktır.

Hibe Ödemeleri: Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Ders alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personelin Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkanı vardır.

Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu is planında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketlilik faaliyetinin 30 Eylül 2019 tarihi itibari ile tamamlanması gerekmektedir.

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

2018– 2019 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları

Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler Günlük Hibe Miktarları ( €)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya,  Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

– Hareket tarihinden en az 40 gün önce Dekanlığınızın ilgili birimine başvurunuz.

1- Davet Mektubu

 • Davet eden kurumca imzalanmışolmalıdır.
 • Üzerinde yazılı tarihler personelin yurtdışında olduğu tarihleri kapsamalıdır.

2- STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT

 • Davet eden kurumca imzalanmış ve mühürlü olmalıdır.
 • İlgili belgenin 5 gün eğitim alınacak şekilde olması, daha fazla personelin değişimden faydalanabilmesi için öngörülmüştür.
 • Faaliyette bulunulacak tarihler net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Egitim alma faaliyeti gerçeklestirilecek olan günlerde çalismanin konusu “Training on …………” seklinde belirtilmelidir. Ögretim elemani alani ile ilgili prezentasyon, seminer, panel, konferans yada workshop’a katilabilir.
 • “Visit”, “Library Visit”, “Research in Library”, “Cultural Visit”, “Meeting” ve “Observation” etkinlikleri için ise hibe ödenmemektedir.

3- İkili anlaşma fotokopisi

 • Davet edilen ülke ile yapılan ikili anlaşma fotokopisi evraklara eklenmelidir.

4- Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 • Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nde vadesiz Euro hesabı açtırınız.
 • Farklı bankalarda hesap açılması, hibeden havale masrafı düşülmesine neden olacaktır.

5- Seyahat Bileti Fotokopisi

 • Ödenecek ücretin hesaplanabilmesi için seyahat bileti veya rezervasyon belgesinin üzerinde mutlaka uçuş ücretinin görünmesi gerekmektedir.

6- Yurtdışı Görevlendirme

 • Görevlendirmenin Rektörlük üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Görevlendirme belgesinde, ne maksatla gönderileceği bölümünde, hareketliliğin Erasmus kapsamında olduğu belirtilmelidir.
 • Görev süresi, yurtdışında kalınan süreyi kapsamalıdır.
 • Hareketliliğin yolluklu-yevmiyeli olduğu belirtilmelidir.
 • Masrafların nereden karşılanacağı bölümüne; “kurum dışından(Erasmus)” yazılmalıdır.

7- Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi

8- Personel Bilgi Formu

 • Ders alma süresi ve saati, hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihleri diğer belgelerle tutarlı olmalıdır.
 • Ödemeye ilişkin bölümler koordinatörlüğümüzce doldurulacaktır.
 • Belgeleri, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne hareket tarihinizden en az 30 gün önce resmi yazı ile ulaşmasını sağlayınız.
 • Ulusal ajans tarafından, üniversitemize tahsis edilen ödenek üniversitemizin hesabına aktarılmışsa alacağınız toplam hibenin %80’lik kısmı gitmeden önce hesabınıza yatırılır. Aksi takdirde Ulusal Ajans’tan ödenek aktarımı yapıldıktan sonra tüm ödeme hesabınıza aktarılır.
 • Değişimden dönerken değişim yaptığınız kurumdan alacağınız Confirmation belgesini getirmeyi unutmayınız. İlgili belge imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Tüm belgelerde, ders alma süreleri ve saatleri birbirleri ile tutarlı olmalıdır.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DÖNÜŞÜNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 • Yurtdışından dönüşünüzden itibaren 1 (bir) hafta içinde Dekanlık ilgili birimine aşağıda kayıtlı belgeleri teslim ediniz.

1-    Seyahat giderlerini gösteren belgeler (Kullanılan bilet/biletlerin orijinali, uçuş kartlarının orijinalleri (boarding card), fatura gibi ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri)

2-    Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT” nın tamamlandığını belirten ve karşı kurumda kalınan süreyi teyit eden planda belirtilen tarihleri gösteren imzalı ve mühürlü resmi belge.) Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihleri tutarlı olması gerekmektedir.

3-    AB Anketi (Katılımcı, yurtdışında gerçekleştirdiği hareketlilik sonrasında, anketi doldurması için kendisine gönderilen daveti almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde, çevrim içi AB Anketini doldurup teslim eder. Çevrim içi AB Anketini doldurup teslim etmeyen katılımcılardan aldıkları mali desteğin kısmen veya tamamen geri ödemesi gerekebilecektir.)

4-    Dekanlık Üst Yazısı

 • %20’lik miktar AB Anketinin tesliminden sonra en geç 45 gün içinde hesaba havale edilir.