ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ

ÖZEL ÖĞRENCİ

”Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 22. maddesi uyarınca aşağıdaki koşullar dahilinde ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından Üniversitemize özel öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilebilir.

1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

3) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ İLE DERS ALMA (ÜCRETLİ) KOŞULLARI

a) “Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 13. maddesi uyarınca özel öğrenci statüsü ile ders alma koşulları:

İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak, ilgili birim tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.

b) “Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin 11. maddesi uyarınca üniversitemizde özel öğrenci statüsü ile ders alma koşulları:

1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans öğrenimi not durum belgesi ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile derslerin açılacağı yarıyıl başında ve derslere kayıt süresi içinde müdürlüğe başvurmaları gerekir.

3) Özel öğrenci adaylarının yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilmeleri için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğretim dilinin yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

4) Enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde bazı dersleri almaları uygun bulunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir.

5) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

6) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilir.

7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

8) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

9) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini özel öğrenci olarak alabilirler.