GİDEN ÖĞRENCİ – FARABİ

KATILIM KOŞULLARIBELGELERHİBELERİŞ AKIŞ ŞEMASIFARABİ SÜRECİ
 1. Daha önce Farabi programından yararlanmamış olmak.
 2. Öğrencinin, Üniversitemiz örgün eğitim verilen bir yükseköğretim programında kayıtlı lisans öğrencisi olması.
 3. Lisans öğrencilerinin not çizelgesinde (transkriptlerinde) akademik not ortalamasının en az 2,00 olması.
 4. Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile eğitime başladıkları ilk yarıyıl Farabi Değişim Programından
 5. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamaz.
 6. Öğrenci, Farabi Değişim Programı’ndan öğrenim yaşamı boyunca her eğitim-öğretim kademesinde sadece bir kez faydalanabilir.

Burslu Farabi Değişim Programı öğrencilerine normalde ödenmekte olan öğrenim bursu miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. Burs Miktarının %70’i aylıklar halinde Güz Dönemi için 4 ay boyunca ödenir. Geri kalan % 30’luk burs miktarı öğrenciye ödenirken, öğrencinin katılım süresi ve başarı durumu dikkate alınır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında programdan yararlanan öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.

Giden Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreci

Giden Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreci

Aday Öğrenci Başvuruları

 • Farabi Koordinasyon Ofisi tarafından Öğrencilere ve Birim/Bölüm/Anabilim dalı Farabi Bölüm Koordinatörlerine (Farabi Koordinatörü) bilgilendirme toplantısı yapılır.
 • Giden öğrenci başvuruları Güz/Güz+Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır.
 • Farabi Koordinasyon Ofisi tarafından başvuru ilanı en az 15 gün süre ile web sayfası, afiş vb. yöntemlerle ilan edilir.
 • İlgili akademik yılın Farabi Değişim Programı çalışma takviminin 15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular başlatılır. Başvuru süresi öne alınamaz ya da uzatılamaz.
 • Protokol imzalayan yükseköğretim kurumlarının listesi DEU Farabi internet sayfalarında yayınlanır.
 • Öğrenci ilk olarak , başvuru yapmak istediği üniversite ile DEU’nin anlaşması olup olmadığını ,anlaşması var ise kontenjan durumu ve ders içeriklerinin uyumunu bölüm koordinatörüne danışması gerekmektedir. Böylelikle tercih ve kazandıktan sonra öğrenim protokolü hazırlama süreçlerinde sıkıntı yaşamayacak ve feragat etmek zorunda kalmayacaktır.

Aday Başvurusu için gerekli belgeler:

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
 • Online web başvuru çıktısı (1 adet)
 • Not döküm belgesi (2 adet- Öğrenci işleri biriminden ıslak imzalı alınacak)
 • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste olmadığını gösteren belge.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci, online başvuru sisteminden başvurusunu yapar ve sistem çıktısını alıp imzalar.
 • Aday öğrenci başvuru formunu DEU Farabi web sayfasından indirip doldurur ve imzalar.
 • Diğer belgeleriyle birlikte başvuru belgelerini DEU Farabi Koordinasyon Ofisine elden teslim eder.
 • Farabi Koordinasyon Ofisi, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.

Adaylığı Kabul Edilen Öğrencilerin Başvuru İşlemleri

 • Adaylığı kabul edilen öğrenciler, ilanda belirtilen ve kendilerine verilen süre içerisinde başvuru belgelerini kendi kurumunun Farabi Koordinasyon Ofisine teslim eder.

Başvuru için istenen belgeler:

 1. Öğrenim Protokolü

(Bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlanır) (Güz yarıyılı için 3, Bahar yarıyılı için 3 orjinal nüsha)

 1. Öğrenci Başvuru Belgesi

(Bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlanır) (2 orjinal nüsha)

 1. Öğrenci Bilgi Formu

(Evrak teslim sırasında Farabi Koordinasyon Ofisinde doldurulur)

 1. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

(Evrak teslim sırasında Farabi Koordinasyon Ofisinde doldurulur)

 1. Fakülte Yönetim Kurulu kararı (1 orjinalnüsha,1 kopya)
 2. Ziraat bankası TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (İBAN Numarası)
 • Öğrenci Öğrenim Protokolünü ve Öğrenci Başvuru Formunu, Farabi Bölüm Koordinatörü ile birlikte hazırlar ve bölüm koordinatörüne imzalatır. Öğrenim Protokolü Yönetim Kuruluna sunulur.
 • Öğrenci, Yönetim Kurulu Kararı çıkınca, onunla birlikte diğer başvuru belgelerini teslim etmek için belirtilen süre içerisinde Farabi Koordinasyon Ofisine teslim eder.
 • Farabi Koordinasyon Ofisinde ‘öğrenci bilgi formu’ ve ‘öğrenci yükümlülük sözleşmesi’ hazırlanır ve öğrenci bu belgeleri imzalar.
 • Farabi Koordinasyon Ofisi öğrencilerin belgelerini öğrenim görecekleri üniversitelere üst yazı ile gönderir. Karşı üniversitede imzalanan öğrenim protokollerinin birer orijinal nüshası Farabi Koordinasyon Ofisine geri gönderilir.
 • Farabi Koordinasyon Ofisi öğrenim belgeleri tamamlanan öğrencilerin listesini DEU birimlerine üst yazı ile gönderir.
Öğrenim Protokolü’nün Hazırlanması ve Kayıt Süreci

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan bir Öğrenim Protokolü;

 1. Öğrencinin kabul eden yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri,
 2. Alacağı derslerin karşılığı olarak, DEU’deki hangi derslerin sayılacağı ve bu derslerin kredileri, Derslerin karşılıklı eşleştirilmesi (hangi ders veya derslerden geçerse, hangi ders veya derslerden geçmiş sayılacağı),
 3. DEU’de , sayılacak-alınacak dersler listesinin uygun olduğunu belirten yetkili imzaları,
 4. Kabul eden yükseköğretim kurumunun Öğrenim Protokolünde belirtilen ‘alınacak dersler’in açılacağına dair yetkili imzaları içermektedir.

Öğrenim Protokolünün Hazırlanması

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir Öğrenim Protokolü hazırlamak için, aşağıdaki işlem basamakları takip edilebilir:

 1. Öğrencinin DEU öğrenimine devamı durumunda almakla yükümlü olduğu dersler ve kredileri, Öğrenim Protokolündeki “Sayılacak Dersler” sütununa yazılır. Derslerin belirlenmesinde, alttan alınması gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir.
 2. Sayılacak derslerin karşılığı olan, kabul eden yükseköğretim kurumundaki dersler ve kredileri belirlenir ve bu dersler Öğrenim Protokolündeki “Alınacak Dersler” sütununa yazılır. Alınacak dersler, gidilen yükseköğretim kurumunda alt veya üst yarıyıllardan seçilmiş olabilir.
 3. Sayılacak derslerin karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersler Öğrenim Protokolü’nden silinir. Bu durumda, öğrencinin DEU’den mezun olması için alması zorunlu derslerin tamamı dikkate alınarak, gidilen kurumun ders programından alınacak dersler belirlenir. Bu dersler, öğrencinin daha önce DEU’da takip ettiği ve başardığı dersler olamaz.
 4. Alınacak derslerin toplam kredisinin sayılacak derslerin toplam kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredi mutlaka tamamlanmalıdır. Bunun için, seçmeli dersler Öğrenim Protokolü’ne eklenebilir.
 5. Öğrenim Protokolü tercihen her yarıyıl için ayrı olarak hazırlanmalıdır. Aksi halde, dönemlik sistem uygulanan birimlerde yıllık protokol hazırlayan öğrencilerin, ikinci yarıyıl haklarından feragat ederek DEU’ne dönmeleri halinde önemli sorunlara yol açacaktır. Ancak, zorunlu hallerde Öğrenim Protokolü yıllık da yapılabilir.

Bu durumlar;

 • Yıllık program uygulayan birimler,
 • Güz ve bahar yarıyıllarının derslerinin karşılıklı örtüşmesi,
 • DEU’nde bir dersin kabul eden yükseköğretim kurumunda iki döneme yayılmış olması (veya tersi)
 • Güz döneminde kredi eksiği ve bahar döneminde kredi fazlası (veya tersi) gibi ders denkleştirmelerinden kaynaklanan sorunlardır.
 • Farabi Değişim Programı öğrencisi, kabul eden (gittiği) yükseköğretim kurumunda tüm derslerden devamsızlıktan kalması halinde aldığı bursları DEU’ne iade etmesi gerekmektedir.

Öğrenim Protokolünde Yapılacak Değişiklikler  (EKLE-SİL FORMUNUN HAZIRLANMASI)

Öğrenim Protokolü, öğrenciler tarafından başvuru aşamasında hazırlandığından, ders yılı başında genellikle tekrar hazırlanması ve bir süre sonra (dersler başladıktan sonra en geç 2 hafta içinde) da değişiklik yapılması gerekmektedir. Öğrenim Protokolünde değişiklik yapılmasını gerektiren zorunluluklar:

 • Protokolün yanlış hazırlanmış olması (ders uyumunun sağlanamamış olması),
 • Yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında derslerle ilgili bilgilerin eksik veya güncel olmaması,
 • Açılacak seçmeli derslerdeki değişiklikler
 • Kabul eden yükseköğretim kurumlarında sonradan yapılan program değişiklikleri vb.

Bu durumlarda, Öğrenim Protokolünün “Ders Programında Yapılacak Değişiklikler” bölümündeki kabul eden ve gönderen yükseköğretim kurumu sütunlarına;

 • Daha önce hazırlanmış ve onaylanmış olan Öğrenim Protokolü’nden “Silinecek Dersler”
 • Silinen derslerin yerine “Eklenecek Dersler” yazılır.

İlk protokolde birden fazla dersin birbirine eşleştirilmiş olması durumunda, yapılan değişikliklerde buna dikkat edilmeli ve eşleştirilmemiş ders kalmamalıdır.

Farabi Değişim Programı’nın Tamamlanması

Değişimi tamamlayan öğrencinin belgeleri (Not Çizelgesi (Transkript) ve Katılım Belgesi), kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından DEU’ne iletilir.

Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, DEU Farabi Koordinasyon Ofisi’ne gönderilir, oradan da ilgili akademik birimin öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri  sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.

Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu DEU Farabi Koordinasyon Ofisine iletmekle yükümlüdür.

Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs ödemesi başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.

Başarı Hesaplanması  (Öğrenci İşleri Birimi ve Kurul ) 

 • Öğrencinin kabul eden yükseköğretim kurumundaki “Alınacak Derslerden” aldığı notları, öğrenim protokolünde bu derslerin karşılığında yazılan “Sayılacak Derslere” aynen işlenir. Yükseköğretim kurumlarında uygulanan not sistemlerinin ve eşleştirilen derslerin sayılarının farklı olması nedeniyle, not belirlemede aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 • Öğrenim Protokolünde yer alan derslerle ilgili öğrenci başarısı, kabul eden yükseköğretim kurumunun yönetmelik hükümlerine göre ve bu yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu bu kararı değiştiremez.
 • Kabul eden ve gönderen yükseköğretim kurumlarının her ikisinde de yüzlük sistemin uygulanması durumunda, alınacak dersin notu sayılacak dersin karşılığına aynen işlenir. Ancak, alınacak/sayılacak derslerin sayılarının (bir dersin iki derse, iki dersin bir derse eşleştirilmesi gibi) ve geçme notunun farklı olması halinde, aşağıda belirtildiği gibi uygulama yapılmalıdır:
 • Kabul eden yükseköğretim kurumunda alınan “geçer” notun, gönderen yükseköğretim kurumunda “kalır” olması halinde; öğrencinin “geçer” notu, gönderen Yükseköğretim Kurumunda da “geçer” nota intibak ettirilmelidir.
 • İki sayılacak ders ile bir alınacak ders eşleştirilmiş ise, alınacak dersin başarı notu sayılacak derslere sistemsel olarak mümkün olabiliyorsa aynen işlenir
 • iki sayılacak ders ile bir alınacak ders eşleştirilmiş ise, alınacak dersin başarı notu sayılacak derslere sistemsel olarak mümkün olabiliyorsa aynen işlenir.
 • iki alınacak dersin bir sayılacak derse eşleştirilmiş olması durumunda, alınacak derslerdeki başarının ağırlıklı ortalaması alınarak sayılacak dersin başarısı belirlenir.
 • Yükseköğretim kurumlardan birinin 4’lük; diğerinin 100’lük sistem uygulaması durumunda, iki sistemin dönüştürülmesinde YÖK çizelgeleri ve yükseköğretim kurumlarının kendi yönerge veya yönetmeliklerinde belirtilen dönüşüm tabloları esas alınır.
 • Harf notu uygulandığı durumlarda mutlak başarı notu değil, o notun harf karşılığı kabul eden kurumca verilen harf notu karşılığı esas alınır. Farklı başarı değerlendirme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda karşılaştırma tabloları tanınma belgesine eklenebilir.
Farabi Öğrencilerinin Avantajları ve Hakları

Farabi Değişim Programı’ndan yararlanarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme hakkını kazanan öğrenciler, aylık burslarına ilave olarak, önemli avantajlara ve haklara sahiptirler. Bunlar:

 1. Farabi öğrencileri, gittikleri yükseköğretim kurumunun kendi öğrencileriyle aynı haklara sahiptirler. Bu öğrencilere hiçbir ayırım yapılamaz. Bulundukları yükseköğretim kurumunun öğrencilerinin yararlandıkları kütüphane, spor tesisleri vb. olanaklarından aynen yararlanırlar.
 2. Farabi öğrencileri, Farabi Değişim Programı Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere kabul eden yükseköğretim kurumunda alttan-üstten ders alabilirler.
 3. I. ve II. öğretim ayırımı yoktur. Farabi öğrencileri, ders programlarının çakışması durumunda, bazı derslerini I.öğretim ve bazılarını da II. öğretim programlarından alabilirler.
 4. Farabi öğrencileri, Öğrenim Protokolünün onaylanması koşuluyla, bazı derslerini başka bölümler ve hatta başka fakültelerden de seçebilirler.
 5. Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” olarak yazılan derslerin eşleştirildiği “Alınacak Derslerden” başarılı olması durumunda, hiçbir koşulda ders tekrarı yaptırılamaz.
 6. Farabi öğrencileri, kazandıkları üniversitede konaklama (yurt/barınma) olanaklarından kendileri sorumludur. KYK ‘da (Kredi Yurtlar Kurumu) kalan öğrenciler transfer yapabilirler.

GİDEN ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Öğrencilerin gittikleri üniversitede harç vb. ödeme yükümlülükleri yoktur.
 • Farabi Öğrencileri, Bütünleme sınavına Farabi öğrencisi olduğu üniversitede girmelidir. Yaz okuluna ise farabi öğrencisi olarak katılamaz, farabi öğrenciliği bitince uygun olan bir üniversitenin yaz okuluna başvurabilir.
 • Gidilen üniversitede devamsızlık ve başarısızlık durumunda tüm derslerden devamsızlıktan kalan, yatay geçiş yapıp haber vermeyen ve sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp DEU’ne bildirmeyen öğrenciler aldığı tüm bursları iade etmek zorunda kalır.