ERASMUS+ PROGRAM TANITIMI

TANIMIECHE MEVZUATULUSAL AJANSİSTATİSTİK
ERASMUS+ PROGRAMI

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa’daki bütçesi 28,4 Milyar Avro’dur.

ERASMUS+ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?

Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.

Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.

Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.

Erasmus programı bir ” araştırma ” programı değildir.

ERASMUS+: AVANTAJLAR ve FIRSATLAR

Esneklik: Günümüz dünyasında esnekliğin özellikle iş yaşamında ne denli önemli bir yer tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, eğitim ve öğrenim yaşamında esneklik sağlayan bu programın öğrencilere iş yaşamına hazırlıkta sağladığı avantajlar rahatlıkla anlaşılıyor. Sürekli yeni koşullara uyum sağlamayı gerektiren çağdaş iş yaşamına yönelik olarak yapılacak en iyi hazırlık, eğitim ve öğretim yaşamında da yeni koşullara uyum deneyimini yaşamak olacaktır.

Uyum Yeteneği: Uyum yeteneğinin geliştirilmesi de yine iş yaşamına hazırlıkta önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde iş yaşamında başarının temel belirleyicileri yabancı bir ülkede çalışabilme, oranın kültürüne uyum sağlayabilme, gelişmiş düzeyde yabancı dil bilgisi gibi yetileri içermektedir. Mezuniyet sonrasında uzun süre aynı işi yapacağınızdan emin olsanız dahi, bu iş kapsamında da yabancı kültürlerle diyaloga girmeniz gerekeceğinden, sosyal uyum yeteneğinizi geliştirmeniz bakımından Erasmus size paha biçilmez bir fırsat sunuyor.

Olgunluk: Bir başka ülkede yaşamak ve çalışmak, oranın idari işleyişleri ve bürokrasisi ile uğraşmak, onlarca form doldururken Avrupa bürokrasisiyle de tanışmak ve tüm bu süreçleri başarıyla tamamlamak kendinize olan güveninizi artıracak, yaşadığınız tecrübeler olgunlaşmanıza son derece değerli katkılarda bulunacak.

Kariyer: Esneklik kavramıyla daha yükseköğretim sürecinde tanışarak uyum yeteneğinizi geliştirdikten ve gerekli olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra, iş yaşamına girişte ne gibi avantajlarınızın olacağı açık. Yurtdışında kazanacağınız tecrübelerle özgeçmişinize ekleyeceğiniz yeni satırlar, mezuniyet sonrası atılacağınız iş yaşamını da yeni sayfalarla zenginleştirecektir.

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır

AKTS

AKTS Kullanıcı Rehberi

Bologna Süreci Uygulama Raporu


AKTS(ECTS) Nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Erasmus programı kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.

Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Akademisyenler derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunlulukta derslerin içeriklerinin yenilenmesine ve dolayısıyla eğitim kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

AKTS(ECTS) Nasıl Uygulanır?

  • AKTS Nasıl Uygulanır?
    AKTS’nin uygulanmasında şu temel araçlardan yararlanılır
  • Eğitim Kılavuzu (AKTS Bilgi Paketi): Üniversiteler tarafından gerek merkezi düzeyde, gerekse fakülte ve bölümler düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan Eğitim Kılavuzu yabancı ülkedeki bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgileri içereceğinden AKTS ve uygulanışı konusunda da ayrıntılı bilginin bulunması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci değişim programlarına katılan bölümlerin her birinin tüm dersler için derslerin işlenişini, AKTS kredilerini, derslerin içeriği ve diğer gerekli bilgileri bu kılavuza eklemeleri gerekmektedir.
  • Başvuru Formu (Application Form): Başvuru formu, değişim programından yararlanmak isteyen öğrenci tarafından doldurulur, öğrencinin akademik ve sosyal yetkinliği ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağladığından öğrencinin değişime uygun olup olmadığı hakkında ön bilgi verir .
  • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Öğrenim Anlaşması, öğrenci, kendi kurumu ve değişim öğrencisi olarak bulunacağı kurum arasında yapılan üçlü anlaşmadır. Öğrenim Anlaşması öğrencinin değişim için gittiği üniversitede aldığı derslerin kendi üniversitesine döndüğü zaman sayılmasını sağlar .
  • AKTS Transkripti: AKTS Transkripti değişim öğrencisinin yurtdışına gitmeden önceki ve döndükten sonraki başarı durumunu gösteren bilgileri içerir. Öğrencinin yurtdışında aldığı derslerin kredi değerleri ve başarı durumu hem yerel notlandırma ve kredi sistemine göre, hem de AKTS’nin standart sistemine göre belirlenip transkripte işlenir.

AKTS Notlandırma Sistemi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamada iki temel alana ayrılmaktadır:

AKTS Kredisi:
Bu konu AKTS’ in belkemiğini oluşturmaktadır. Buna göre AKTS’ ye katılacak tüm kurumlar için göz önünde bulundurulması gereken temel kural, bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur. Bu durumda yarıyıl başına alınması gereken zorunlu derslerin kredi olarak karşılığı 30 olacaktır. Bu noktada önemli bir diğer husus da kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçütün ‘iş yükü’ olduğudur. Bir dersin iş yükü şu etkenler aracılığıyla belirlenir: haftalık ders saati sayısı, seminerler, pratiğe yönelik çalışmalar, alan çalışmaları, araştırma projeleri, bitirme tezi, evde ya da kütüphanedeki bireysel çalışma.

Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin tamamından yararlanacağından, örneğin haftalık ders saati görece az olan bir ders evde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Yani asıl önemli olan, ders yüküyle orantılı olarak dersin kredisi belirlenirken mümkün olduğunca adil davranmaktır.

AKTS Notlandırma Sistemi:
Yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında en çok karşılaşılan güçlüklerden biri öğrencinin başarısının farklı ülkelerin eğitim kurumlarında farklı ölçeklerle değerlendirilmesi, dolayısıyla zaman zaman öğrencilerin ülkelerinde döndüklerinde mağdur olmalarıdır. Bu sorunu aşmak üzere notlandırmada şeffaflığı amaçlayan bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki tabloda gösterilen değerler üzerinde anlaşılmıştır.

Aşağıdaki tablodaki notlandırma sistemi yükseköğretim kurumlarının kendi notlandırma sistemlerine müdahaleyi amaçlamamakta, yükseköğretim kurumları AKTS notlandırma sistemini nasıl uygulayacaklarına kendileri karar vermektedirler.

Tablo 5: AKTS Notlandırma Sistemi

 AKTS Derecesi  Tahmini Öğrenci Derecesi  Tanım
              A                10 Mükemmel
              B                25 Çok İyi
              C                30 İyi
              D                25 Başarılı
              E                10 Yeterli
              FX   Kaldı
              F   Kaldı

Bu temel derecelendirme sistemi karşısında diğer Avrupa ülkelerinin ulusal notlandırma sistemleri ise aşağıda verilmiştir:

Tablo 6: Avrupa Ülkelerinin Ulusal Notlandırma Sistemi

Ülkeler
Almanya 5 4 3 2 1
Avusturya 5 4 3 2 1
Belçika 0-9 10 11-13 14-16 17-18 19-20
Danimarka 0-5 6 7 8,9 10,11 12,13
Finlandiya 1 1 ½ 2 2, 2½ 3
Fransa 7-9 10 12 14 16
Yunanistan 1-4 5 6 7 8,9 10
İngiltere fail Third pass Lower 2nd   1
İtalya 1-5 18-24 25,26 27-29 30 30 lode
İrlanda fail pass 3rd 2nd / II 2nd /I I
Hollanda 1-5 6 6 ½,7 7½,8 9,10
Norveç 4,01-6,0 3,26-4,0 5,51-3,25 1,51-2,5 1,0-1,5
Portekiz 1-9 10,11 12,13 14,16 17,18 19,20
İspanya** 0-5

5-7

7-9 9-10
İsveç

underkänt

godkänt

godkänt

välgodkänt

velgodkänt

İsviçre 4- 4 5 6
 Yaklaşık Değer
AKTS
Derecesi
F
Kaldı
E
Yeterli
D
Başarılı
C
İyi
B
Çok İyi
A
Mükemmel
Aralık* 10% 25% 30% 25% 10%

*Bu notları başaran öğrencilerin yüzdesi.
**İspanya için yüzdeler farklıdır.

AKTS’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında bazı sorunlar mevcuttur. Avrupa’ da birçok ülkede kredi sisteminin olmaması ve AKTS sayesinde krediyle tanışmaları, yüksek öğrenim sistemleri, notlandırma ve değerlendirme sistemleri arasındaki farklılıklar AKTS’ nin benimsenmesi ve uygulanabilmesi önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Ne varki Bologna Deklerasyonunda 2010 yılına kadar belirlenen hedefler doğrultusunda AKTS’ nin uygulamasının yaygınlaştırılması, lisan eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesi, derecelerin tanınabilmesi için geliştirilen Diploma Eki, eğitim sistemlerinin uyumlaştırılması ve karşılaştırılabilir olması AKTS’nin yaygınlaştırılması için yapılan ciddi çalışmalardandır.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANAN DEU ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI
(2004-2021 YILLARI ARASI)
ÜLKELER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALMANYA 17 31 27 37 18 31 36 48 90 42 59 69 78 67 71 70 30
AVUSTURYA   9 2 8 4 8 8 5 10 10 2 4 6 5 5 5  
BELÇİKA 1 4 5 10 5 9 18 20 19 21 7 7   8 6 2  
BULGARİSTAN           1   1 3     1     1 2  
ÇEK CUM.       2 1 6 5 6 13 32 7 17 11 18 18 24 9
DANİMARKA     2 2 2 1 9 4 4 3     1 1 3 1  
ESTONYA                           1 2    
FİNLANDİYA     5 6 6 10 9 10 8 8 4 2 6 4 1 7  
FRANSA   2 2 4 8 10 4 12 18 16 4 6 5 10 14 12 7
HIRVATİSTAN                         1   4 6 3
HOLLANDA 15 20 18 18 14 12 17 13 16 13 6 13 8 8 11 10  
İNGİLTERE       1 1 3 4 1 3 6 1 1     2 1  
İRLANDA               2   3   1          
İSVEÇ           3   1   1              
İSVİÇRE           1                      
İSPANYA     2 3 2 4 2 5 7 17 8 8 5 9 2 2 3
İTALYA     1 2 3 5 19 17 35 40 14 17   9 12 18 6
LETONYA               1 3 5 1 1 1 3 2 2 1
LİTVANYA     2 2 3 2 3 2 2 5 4 1 4 5 2 4 1
MACARİSTAN       1 8 9 5 10 12 16 14 11 14 15 22 18 1
POLONYA     3 4 6 8 8 24 29 32 18 44 45 42 45 51 12
PORTEKİZ     2 2 5 4 2 10 9 10 3 2 4 5   1 2
ROMANYA         1 2 3 3 5 17 4 11 12 10 16 17 1
SLOVAKYA   1 1 2 1       1 2 0   1 2      
SLOVENYA         1 4 5 7 14 11 5 14 12 9 9 8 3
YUNANİSTAN 3 2 3   2 2 2 1   2   4 2 6 4 4  
TOPLAM 36 69 75 104 91 135 159 203 301 312 161 238 231 237 252 265 79

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANAN DEU ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI
(2009-2020 YILLARI ARASI)
ÜLKELER 2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019 2020
ALMANYA 4 2 3 7 8 7 7 8 16 13  
AVUSTURYA   1   2 2 3 1   1 2  
BELÇİKA 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3  
BULGARİSTAN 1                    
ÇEK CUM.           2   1 7 3  
DANİMARKA       1 2            
ESTONYA         1            
FİNLANDİYA               1      
FRANSA       2 1     1 1 1  
HOLLANDA   1 1 1 1 2   1 4 2  
HIRVATİSTAN                   1  
İNGİLTERE 1   2 2 8 3 3 2 1 3  
İRLANDA               2   1  
İSVEÇ         1     1 1 1  
İSVİÇRE                      
İSPANYA       3   3 4 5 3 11  
İTALYA 2     2 3 3 1 4 4 3  
LETONYA           1          
LİTVANYA                   2  
MACARİSTAN         1 1   2 1    
MALTA               1      
NORVEÇ           1       1  
POLONYA       1 1 2 1 2 1 3  
PORTEKİZ       1   1 2 6 3    
ROMANYA               1   1  
SLOVAKYA           2          
SLOVENYA           1     1    
YUNANİSTAN       1   1       2  
TOPLAM 9 5 7 25 31 35 21 39 45 53  

 

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA GELEN ÖĞRENCİLER (2004-2021 YILLARI ARASI)
ÜLKELER 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 2020 2020 2021
ALMANYA 5 7 6 9 15 15 13 26 38  47 54 55 40 23 25 23 11
AVUSTURYA   1           1 1       1   3    
BELÇİKA 2 6   10 6 9 7 1 6   8 4 2        
BULGARİSTAN             2 2 1   1 3 1   3 2  
ÇEK CUM.         5 2 6 5 2  7 11 4 4 4 1 3  
DANİMARKA 1       1   1 6 2       2        
FİNLANDİYA     1   1 2 1 2 2  3 1     1      
FRANSA   2 4 2 7 4 7 9 16  19 21 15 3 7 3 10 7
HIRVATİSTAN                             1 3 5
HOLLANDA 5 6 16 11 10 6 14 7 8  17 9 11 14 1 1 4  
İNGİLTERE           1                      
İRLANDA               2   1              
İSVEÇ           2   2                  
İSVİÇRE           1                      
İSPANYA       5 1 3 3   4  3 7 2     1 3  
İTALYA       1 3 2 3 3 7  14 12 9     1 2  
LETONYA               1     2            
LİTVANYA       2 3 1 4 3 2  6 4 3     2 1 1
MACARİSTAN           4 2 5 4  4   2          
POLONYA     2 2 2 7 6 18 18  14 7 9     4 3 2
PORTEKİZ     2 2 5 4 2 10     1     1      
ROMANYA         2     2 1  1 11 3   2 1 2 1
SLOVAKYA           1     1  1   1          
SLOVENYA   1 2     3 1 3 2  7 8 2   2   2  
YUNANİSTAN     1 2 2             1          
DİĞER       7 4          1 1 7 2        
TOPLAM 13 23 32 45 62 62 74 93 115  145 158 131 69 41 46 58 27

 

AKADEMİK YIL GİDEN ÖĞRENCİ GELEN ÖĞRENCİ GİDEN AKADEMİSYEN/PERSONEL GELEN AKADEMİSYEN/PERSONEL
2003-2004 7      
2004-2005 36 13 23  
2005-2006 69 23 26  
2006-2007 75 32 23  
2007-2008 104 45 49 18
2008-2009 91 62 31 41
2009-2010 144 62 32 24
2010-2011 164 74 24 37
2011-2012 210 93 36 40
2012-2013 326 115 38 54
2013-2014 343 145 41 57
2014-2015 196 158 18 35
2015-2016 259 131 19 33
2016-2017 270 69 19 19
2017-2018 282 41 21 14
2018-2019 307 48 19 32
2019-2020 305 58 6
2020-2021 91 27
TOPLAM 3,279 1,196 425 404

 

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA GİDEN AKADEMİSYEN/PERSONEL (2004-2021 YILLARI ARASI)
ÜLKELER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2017  2018 2018 2019 2020
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021
ALMANYA 14 8 5 11 5 9 6 3 9 8 3 6 3 1 6 3  
AVUSTURYA   2 2 2 2 1 1 2   3              
BELÇİKA 2 2 2 4 6 5 2   2 4 1 1 2 1 1    
BULGARİSTAN         1               1   1    
ÇEK CUM.     1   2   3 4   3   1     1    
DANİMARKA 1 1       2   1   2       1      
ESTONYA                             1    
FİNLANDİYA   2 1 3 3 2 2 4   2 1   1        
FRANSA   1   2 2 1 2 5 1   1     2 1    
HIRVATİSTAN                           1      
HOLLANDA 2 5 4 4   4 3 1 1 4   1   1      
İNGİLTERE 1               1       1 1 1    
İRLANDA         1                 1      
İSVEÇ   2 1   1         1     1        
İSPANYA   1   2       1 3   1   1 1 1    
İTALYA 1 1 3 2 2 1   2 6 3 3 2 3 3 2    
LETONYA             1   1 1              
LİTVANYA     2 2 1 1     1 2   1 1   1    
MACARİSTAN       5 1 1 1 4 4 1   1   1 1    
MALTA                   1              
NORVEÇ                         1        
POLONYA     1 2 1 4   3 5 3 1 3 2 4 1 2  
PORTEKİZ       5     1     1   1       1  
ROMANYA       1       1 1 2         1    
SLOVAKYA   1     1                        
SLOVENYA     1 1 1   1           2 3      
YUNANİSTAN 2     3 1 1 1 5 3   1 1          
TOPLAM 23 26 23 49 31 32 24 36 38 41 12 18 19 21 19 6